Tầm nhìn

BHT Media đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền thông với nền tảng đạo đức kinh doanh vững chắc. Chúng tôi đặt sản phẩm và dịch vụ của mình trên cơ sở xây dựng niềm tin và thương hiệu.

Sứ mệnh

Dựa trên nguồn nhân lực và công nghệ, là một thành viên của cộng đồng, BHT Media xác định chất lượng truyền thông trong kỷ nguyên số là sứ mệnh của chúng tôi.